wagyu-meaning20210404-150031

วัวญี่ปุ่น (国産牛)

国産牛(โคะคุซังกิว)หรือวัวที่ผลิตในประเทศ

国産牛(โคะคุซังกิว)หรือ เนื้อวัวญี่ปุ่น ที่ผลิตในประเทศ